NL | FR | EN | ES
Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten
»  Rechtengids
»  Infofiche
»  Werken als zelfstandige?
»  Leven zonder papieren
»  EU-burgers
»  Veelgestelde vragen
»  Juridische informatie

 

 

   

 

OR.C.A. is lid van:

  

 

 

Juridische informatie

In deze sectie vind je meer informatie over de juridische grond waarop alle informatie van OR.C.A. is gebaseerd.

Er zijn meerdere algemene rechten die voor alle werknemers gelden :

Internationale Wetgeving:

De duidelijkste referentie naar de arbeidsrechten van werknemers zonder papieren, is terug te vinden in de Internationale VN-Conventie ter Bescherming van de Rechten van alle Arbeidsmigranten en hun Families. Die heeft een hoofdstuk gewijd aan de rechten van alle werknemers ongeacht hun status, en een ander hoofdstuk dat enkel van toepassing is op legale werknemers. Deze Conventie werd echter nog door geen enkel belangrijk bestemmingsland van migratie geratificeerd, ook niet door België. Nochtans is de Belgische wetgeving op dit moment voor het overgrote deel in overeenstemming met deze Conventie. 

Een ander belangrijk internationaal instrument is de Conventie nr. 143 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in verband met Arbeidsmigranten (Bijkomende Bepalingen) van 1975. Ook deze conventie werd nauwelijks geratificeerd, ook niet door België. De Conventie 143 bevat een hoofdstuk 'Arbeid in uitbuitende omstandigheden'. Net als de Conventie van de Verenigde Naties bepaalt de IAO-Conventie 143 dat basisrechten rond loon, sociale zekerheid en andere voordelen van toepassing zijn op alle werknemers, ongeacht hun status.

Hieronder vind je ook een tekst over Waardig Werk voor Werknemers zonder wettig verblijf en de Internationale Arbeidsorgansiatie.

Referentieteksten

Nationale Wetgeving:

Verschillende nationale wetten die het arbeidsrecht in België bepalen stellen expliciet dat 'de nietigheid van de arbeidsovereenkomst niet kan worden ingeroepen ten aanzien van de rechten van de werknemer die voortvloeien uit de toepassing van deze wet' (formulering uit de wet aangaande de Arbeidsovereenkomt van 1978, zie onder), of een gelijkaardige formulering. Door de omzetting van de zogenaamde Europese sanctierichtlijn (2009/52/EG) op 11 februari 2013 wordt het feit dat de arbeidsrechten ook van toepassing zijn op de werknemers zonder wettig verblijf nu ook expliciet vermeld.

De belangrijkste Wetten zijn:

  • Wet van 3.7.1978 aangaande de Arbeidsovereenkomst (artikel 14): verschillende soorten werknemers, verplichtingen van werknemers en werkgevers (loon betalen, zorgen voor een veilige werkomgeving,…), vooropzeg,
  • Arbeidswet van 16.3.1971 (artikel 5): verbod op kinderarbeid, werkuren en rustpauzes, maximum werkweek, bescherming van zwangere vrouwen en moederschapsrust. 
  • Wet van 12.4.1965 in verband met de Bescherming van het Loon van Werknemers (artikel 47): tijdstip en manier waarop loon moet uitbetaald worden, wat bij laattijdige uitbetaling, loonfiches,… 
  • Wet van 10.4.1971 op de Arbeidsongevallen (artikel 6): verplichting voor werkgever om een verzekering te nemen, recht op compensatie voor de werknemer.

Referentieteksten